Løsningen

En ferdigprodusert IT-plattform, levert som en tjeneste

Monitoring

24/7 overvåking og feilretting

En industrialisert tilnærming til plattform-, tjeneste og applikasjonsovervåking sikrer ende-til-ende visibilitet gjennom hele verdikjeden. Intilitys overvåkingsplattform oppdateres løpende med ny funksjonalitet som bidrar til at flere feilsituasjoner kan identifiseres og håndteres før de påvirker sluttbrukere eller tjenestekvalitet.

Intility er Single Point of Contact ved alle typer feilsituasjoner og utfører feilretting i samspill med systemeiere og tjenesteleverandører som en inkludert del av tjenesten.

Support

Ende-til-ende support

En 24/7 supporttjeneste, med dyp operasjonell innsikt gjennom sanntidsdata fra underliggende plattform, klienter og nettverk, står sentralt i å ivareta medarbeidere i flyt i egen IT-hverdag.

Supportplattformen på Intility videreutvikles kontinuerlig. Maskinlæringsmodeller, automasjon og portalgrensnitt som aggregerer stadig mer data fra ulike plattformer bidrar til å øke presisjonen i håndtering av henvendelser, feilrettingsarbeid og samhandling mellom Intility, systemleverandører og selskapets egne IT-ressurser.

Network

Nettverkstjenester

Nettverk, levert som en tjeneste fra Intility, ivaretar et helhetlig ansvar for etablering, drift, overvåking og livssyklusforvaltning av hvert selskaps skybaserte nettverksplattform, integrasjoner med eksterne skytjenester samt kommunikasjonslinjer, mobil datakommunikasjon og lokalt nettverk.

Intilitys industrialiserte nettverksplattform er fullt ut virtualisert og software-definert. Automasjon, mikrosegmentering og 24/7 overvåking og håndtering av alle typer feilsituasjoner på nettverket ivaretar stabilitet, skalerbarhet og sikkerhet gjennom hele nettverksleveransen.

Security

Sikkerhet og compliance

Et dynamisk trusselbilde krever en sikkerhetsarkitektur som kontinuerlig oppdateres og videreutvikles. Derfor er alle selskaper på Intility beskyttet av en ferdig produsert sikkerhetsplattform, levert som en tjeneste.

Intility Security Operation Center (SOC) er en integrert del av arbeidet med sikkerhet og driver kontinuerlig trusseletterretning, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser 24/7 i tett samspill med ledende sikkerhetsaktører.

Sikkerhetsplattformen understøttes av en informasjonssikkerhets- og compliance-tjeneste som forenkler arbeidet med å ivareta samsvar overfor interne og eksterne revisjoner gjennom utstedelse av jevnlige revisjonsrapporter til alle selskaper på Intility.

Portal

Dokumentasjon og portalverktøy

Intilitys portaltjenester gir omfattende selvbetjeningsmuligheter samt tilgang til detaljert dokumentasjon og operasjonell innsikt i eget IT-miljø.

Portalen inneholder tilpassede grensesnitt for selskapets medarbeidere med informasjon om eget utstyr, veiledninger, applikasjoner og support. Selskapets IT-ressurser har tilgang på komplette inventaroversikter for klienter, nettverk og systemer, verktøy for automatisk provisjonering av brukere, tilganger og tjenester, sanntidsinformasjon om helsestatus og mye mer. 

Grensesnittene oppdateres kontinuerlig og står sentralt i samhandlingen mellom interne IT-ressurser og Intility i videreutviklingen av selskapets IT-miljø på Intility.

Application

Applikasjonsdrift og DevOps

Applikasjoner på Intility ivaretas av et sett med ferdigproduserte tjenester og teknologier som til sammen utgjør en helhetlig «systemkrybbe» for applikasjonene.

Disse tjenestene omfatter detaljert 24/7 overvåking av applikasjoner, databaser og webtjenester, integrerte løsninger for identitet, privilegert tilgangsstyring, selvbetjening, high availability, kodekontroll og CI/CD.

Intility sikrer høy kvalitet i arbeidet med implementering, integrasjon, dokumentasjon og kontinuerlig videreutvikling av kundens applikasjoner på Intility uansett utviklingsmetodikk og plattform.

Workplace

Workplace- og device management

Workplace-tjenestene på Intility omfatter et ende-til-ende ansvar for alt fra klienter, nettverk, sikkerhet og mobilitetsløsninger til 24/7 support og drift av selskapets kjernesystemer og Microsoft 365.

En komplett tjeneste for livssyklusforvaltning av PC- og Mac-klienter, mobile enheter og lokal infrastruktur ivaretar sikkerhet, kontinuerlige oppdateringer, automatisert distribusjon av programvare og håndtering av feilsituasjoner.

Identity

Identitet og tilgangsstyring

Identitets- og tilgangsstyring ivaretas på en hybrid identitetsplattform som gir automatisert multi-cloud brukerprovisjonering og sømløs tilgang til både interne og eksterne systemer og tjenester. Plattformen er tett integrert med Azure AD, inkluderer tidsstyrte privilegerte tilganger, conditional access og multifaktor autentisering.

Administrasjon av brukere er helautomatisert og utføres i omfattende portalgrensesnitt eller via integrerte HR-systemer, hvor brukere opprettes, endres og avsluttes for å sikre god governance og korrekt lisensiering.