Bærekraft

FN og EU peker på teknologi og digitalisering som en nøkkelrolle i utviklingen mot en mer bærekraftig verden. Det er viktig at Intility kan levere en IT-plattform som bidrar til denne utviklingen – både for oss selv, våre kunder og samfunnet for øvrig.

Bærekraft @intility

Bærekraftig tankegang er ikke en alternativ måte å tenke på, men snarere en forutsetning for sunn og ansvarlig drift i de neste tiårene. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Teknologiutvikling er en avgjørende faktor for å skape et mer bærekraftig samfunn. Samtlige av FNs bærekraftsmål kan knyttes til en vellykket digitalisering, både på makro- og mikronivå. Derfor har Intility som teknologiselskap en nøkkelrolle i å bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

For Intility handler bærekraft om hvordan vår virksomhet påvirker og skaper verdi både når det gjelder klima, sosiale forhold og økonomi. 

Overordnede bærekraftsmål for Intility

  • Å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft i hele virksomheten og tar ansvar for å bidra til løsninger på klima- og miljøutfordringene samfunnet står overfor
  • Å engasjere ansatte på alle nivåer til å ta ansvar for å utvikle bærekraftige løsninger
  • Å bidra med teknologisk utvikling som kommer samfunnet og verden til gode
  • Skal til enhver tid respektere menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og sørge for trygge arbeidsplasser, samt alltid møte mennesker med integritet og respekt 
  • Skal alltid sørge for ærlig, rettferdig og ansvarlig drift og har nulltoleranse for all form for korrupsjon, hvitvasking og bestikkelser

Bærekraft og teknologi

Gjennom teknologi og digitalisering øker ikke bedrifter bare sin produktivitet og konkurransekraft. De får også bedre forutsetninger for å bli bærekraftige. Å bistå kunder i sine digitaliseringsinitiativ er det største bærekrafts-bidraget for Intility, både når det gjelder økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Her ser vi de største ringvirkningene, og her har vi det største potensialet fremover. Dette oppstår både direkte, i kraft av utviklingen av selskapet, og indirekte, gjennom påvirkningen vi, som selskap, har på våre kunder. 

I Intility jobber vi for å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vårt mål er å bidra til teknologisk utvikling som kommer samfunnet til gode og vi mener alle selskaper kan dra nytte av kraften i teknologi. Derfor utvikler vi en inkluderende og standardisert plattform, som er lik på tvers av alle selskaper på Intility.

Der hvert enkelt selskap, uavhengig av størrelse og bransje, får tilgang til en ende-til-ende IT-plattform som tidligere kun har vært forbeholdt de største selskapene i verden. Dette betyr at alle selskaper på plattformen drar nytte av den utviklingen og innovasjonen som foregår, enten hos oss eller blant aktørene i Intilitys partner økosystem. 

Slik blir vi bedre på bærekraft

I Intility ser vi på arbeidet med bærekraft som en kontinuerlig prosess. Det er noe vi aldri vil bli ferdig med, og noe vi alltid skal jobbe med for å bli bedre på.

For å jobbe helhetlig og strukturert med bærekraft har vi valgt å følge – og rapportere på FNs bærekraftsmål og UN Global Compacts prinsipper. Disse rammeverkene hjelper oss med å strukturere og prioritere arbeidet, mens rapporteringen er et viktig ledd i å vurdere hvilke effekter arbeidet har.

Intility er i tillegg sertifisert som miljøfyrtårn, og har arbeidet målrettet med vår egen klimapåvirkning siden 2013.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål konkretiserer hva verden må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn. Målene er komplekse og omfatter et bredt nedslagsfelt. Alle 17 mål er viktige, men Intility skal prioritere de målene som er mest relevante i lys av vår forretningsmodell, bransje og interessenters forventninger.

#4: GOD UTDANNING
#8: ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
#9: INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
#12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
#13: STOPPE KLIMAENDRINGENE
#17: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Samarbeid

Bærekraft og FNs mål angår hele verden og vi kan alle gjøre noe for å bidra til at vi når dem. For å lykkes som selskap og i vårt arbeid med bærekraftsmålene må vi samarbeide godt – både internt og eksternt. 

Kunder, partnere, leverandører og næringsliv er våre viktigste samarbeidspartnere. Samarbeidet med FNs Global Compact blir viktig fremover, og vi skal rapportere til dem på våre utvalgte målsetninger og følge opp disse, i dialog med interessenter og samfunnet rundt oss.  

Intility skal fronte viktige tiltak på bærekraft, og mener at mulighetene for økt innovasjon og gjennomføringsgrad øker når vi samarbeider med andre selskaper og nettverk. Vår tilnærming er at bærekraft er en kontinuerlig prosess; vi kan aldri bli ferdig, men bare bli bedre.